Singin' Sammy Ward - Someday pretty baby - Tamla - Ex