Kitty White - I'm gonna be a fool next monday - Mercury - Ex