Jackie Shane & Frank Motley - Money - Star Shot - VG+